Top news

The couple exclusively told OK!Monday, September 18, 2017, gaz Beadle and Emma McVey are expecting a baby together Gaz Beadle/Instagram.As part of your antenatal care, your midwife will also offer you a dating scan that will give you a more..
Read more
24 25 Die gebeure van die hadj vind elke jaar oor vyf dae plaas, wat begin op die 8ste en eindig op die 12de Dhu'l Hidjdja, die laaste maand van die Islamitiese kalender.N Gratis Afrikaanse woordeboek.Soms duur n reis ure..
Read more
About the Author Youve been reading the expert advice of Radio Wright.Een nickname, ofwel je gebruikersnaam, is zo'n beetje het eerste wat je moet invullen als je inschrijft op een datingsite.Some obvious and some not so obvious.Even with the tremendous..
Read more

Voertuigen die voldoen aan artikel 179


voertuigen die voldoen aan artikel 179

De verzekeringsovereenkomst moet worden bewezen door geschrift, ongeacht de waarde van het voorwerp der overeenkomst.
Al meer dan 100 jaar behartigt.
In geval van niet-eerbiediging van de termijnen bedoeld bij paragraaf 2, brengt het gedeelte van de vergoeding dat niet wordt betaald binnen de termijnen van rechtswege een intrest op die free online sex dating gelijk is aan tweemaal de wettelijke intrestvoet te rekenen vanaf de dag die volgt.Indien de verzekeraar projecties met betrekking tot de winstdeling heeft verstrekt, wijst hij de verzekeringnemer bovendien op afwijkingen tussen de feitelijke ontwikkeling en de aanvankelijke gegevens.Dit leidt tot aanzienlijke administratieve lasten voor het bedrijfsleven.Bij een kapitalisatieverrichting is er geen verzekerde; 18 "Begunstigde" : degene in wiens voordeel verzekeringsprestaties bedongen zijn; 19 "Premie" : iedere vorm van vergoeding door de verzekeraar gevraagd als tegenprestatie voor zijn verbintenissen; 20 "Verzekeringstussenpersoon" : elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige.Onverminderd het bepaalde bij de artikelen 26 en 27 van de wet van 2 augustus 2002, is de Koning bevoegd om door middel van een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, genomen na advies van de fsma, in uitvoering van paragrafen 1.Wanneer een deel van de overeenkomst kan worden afgescheiden van de rest van de overeenkomst en een nauwere band vertoont met een andere lidstaat die volgens de voornoemde paragrafen in aanmerking komt, dan mag op dat deel van de overeenkomst het recht van die lidstaat.Als een verzekeringstussenpersoon advies verstrekt, preciseert hij bij die gelegenheid ook de elementen waarop zijn advies over een bepaalde verzekeringsovereenkomst is gebaseerd.Voor het vaststellen en toepassen van hun minnesota erotische contact tarieven en voorwaarden, zijn de verzekeraars gehouden zich te gedragen naar de regels die door de Koning worden vastgesteld, na advies van de fsma en de Bank.
De verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, treedt ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.
De fsma zorgt voor een regelmatige actualisering van de website op basis van de haar beschikbare gegevens.
In artikel 22 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1 in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "en de fsma" geschrapt; 2 in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "De Bank en de fsma kunnen" vervangen door "De Bank kan.Als een voertuig onmogelijk voldoet aan de uitstoot standaarden, niet geslaagd was voor de veiligheid en bumper test, of niet voldoet aan de preventie standaarden voor diefstal, wordt het voertuig niet toegelaten tot het land of vernietigd aan de haven.De Koning benoemt voor deze vereffening een bijzonder vereffenaar.Bij gebrek aan een akkoord tussen de Bank en de fsma kan de Bank de arbitrageprocedure bedoeld in artikel 36bis, 4 van de wet van 2 augustus 2002 opstarten.Voor deze verrichtingen wordt onder verzekeringnemer verstaan diegene die een kapitalisatieverrichting sluit; 15 "Schadeverzekering" : verzekering waarbij de verzekeringsprestatie afhankelijk is van een onzeker voorval dat schade veroorzaakt aan iemands vermogen; 16 "Persoonsverzekering" : verzekering waarbij de verzekeringsprestatie of de premie afhankelijk is van een.Wanneer gedurende de loop van een verzekeringsovereenkomst, andere dan een levensverzekering of het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is en wel zo dat de verzekeraar, indien die vermindering bij het sluiten van de overeenkomst had bestaan, op andere voorwaarden.Kwitantie ter afrekening Art.1 Als de verzekeringsondernemingen kennis hebben van elementen die twijfel kunnen doen rijzen over de naleving van de in deze wet vastgestelde inschrijvingsvoorwaarden door een verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon op wie zij een beroep doen of gedaan hebben, brengen zij die elementen onverwijld ter kennis van.De Koning wijst eveneens voor ieder lid een plaatsvervanger aan.Wanneer een goed waarvoor een getaxeerde waarde is bedongen een aanzienlijke waardevermindering ondergaat, kan elke partij het bedrag van de getaxeerde waarde verminderen of een einde maken aan de overeenkomst.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap