Top news

Je kunt je verwonderen wat er allemaal op je pad komt en welke dingen je mee kunt maken.Dat mag nu best wel wat anders.Hou je meer van het stoere.Pijpen doe ik als de beste en klaarkomen zou u de datum..
Read more
Website man op zoek naar een vrouw in nurnberg Design by Sides Media.36 m, poetry Scores: Gertrude Stein scored for 69 women's voices pole.14 86, cynthia Page - Free People Check with News, Pictures Links Check Cynthia Page: Director, Producer..
Read more
De activiteiten van lokale zedendelinquenten lijst verzending de groepen stonden onder de regie van blauwe ogen.Van guest relations tot aan afdelings meetings.Van mooie brede bandjes gemaakt van vilt of fluweel of smalle bandjes van vilt of fluweel tot hippe leren..
Read more

Wat is de vervaldatum van levensverzekeringen


wat is de vervaldatum van levensverzekeringen

Artikel 3 De vrouwen op zoek naar mannen aschaffenburg motieven om in deze regeling een vermogensbepaling op te nemen, zijn in het algemene deel reeds uiteengezet.
Artikel 17 Op grond van artikel 51, tweede lid, van de wet wordt bij de bijstandverlening aan zelfstandigen onder vermogen verstaan: het gezamenlijk vermogen van alle vennoten of leden.
Aldus wordt voorkomen dat uitsluitend door de voorwaarden van bijstandverlening onnodig verlies van inkomen of vermogen optreedt of dat personen in zon overgangsperiode niet over de minimaal noodzakelijke bestaanskosten beschikken.
Door het zonder meer nemen van invorderingsmaatregelen kan het beoogde doel van de kapitaalverstrekking - de voortzetting van het bedrijf of beroep als bestaansbron - nodeloos in gevaar worden gebracht.Van de zelfstandige die ook na een tweede aanmaning in gebreke blijft, wordt het bedrag van de lening teruggevorderd.Een beroep op bijstand is dus eerst mogelijk nadat beschikbare eigen middelen zijn ingezet.Hierin dient te worden opgenomen dat indien niet aan de rente- en aflossingsverplichtingen wordt voldaan, de lening direct opeisbaar.Noodzaak van regelgeving en financiële gevolgen In het kader van terughoudendheid met regelgeving is het besluit getoetst aan de aanwijzingen ter zake.In de regel vindt de waardering dan ook plaats door de rapporteur die dit rapport opmaakt.Het inkomen van de zelfstandige heeft naast een consumptieve ook een investerings- en reserveringsfunctie.
Het tweede lid bevat een specifieke vermogensgrens voor oudere zelfstandigen.
Over de gehele looptijd van de lening kan maximaal gedurende een aaneengesloten of onderbroken periode van drie jaar uitstel worden verleend.
In beide gevallen behoeft de gemeente derhalve geen apart onderzoek als bedoeld in de Invoeringswet in te stellen.
Inhoudelijk wijken deze artikelen niet wezenlijk af van de beschikking op grond van artikel.
Herleiding van het bruto-inkomen van de zelfstandige naar het netto-inkomen waarmee in de bijstand wordt rekening gehouden, vindt overeenkomstig artikel 45, tweede lid, van de wet plaats met een forfaitair percentage.
Indien blijkt dat de zelfstandige duurzaam niet aan de verplichtingen kan voldoen of indien de periode van drie jaar, bedoeld in het derde lid, is verstreken, zijn de lening en de eventuele achterstallige rente terstond opeisbaar en worden deze teruggevorderd.Daarnaast wordt voorzien in bijstandverlening voor oudere zelfstandigen met een permanent ontoereikend bedrijfsinkomen en voor zelfstandigen die wegens gebrek aan perspectief het bedrijf of beroep moeten beëindigen.Op het moment dat de zelfstandige het bedrijf of zelfstandig beroep overdraagt of beëindigt;.Herziening bedragen en rentepercentage -1.Een inkomenstekort in een deel van het jaar kan immers worden gecompenseerd door hogere inkomens in een ander deel van het jaar.De invulling van het begrip redelijke termijn behoort tot de vrije beleidsmarge van burgemeester en wethouders.Bijstand ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan wordt verleend met toepassing van het bepaalde in paragraaf 3 van hoofdstuk II van dit besluit.Als nadere uitwerking van artikel 8 van de wet bevat dit besluit verder een aantal specifieke bepalingen voor bijzondere groepen zelfstandigen.In het eerste lid worden de voorwaarden omschreven waaraan de oudere zelfstandige, zoals omschreven in artikel 8, derde lid, onderdeel a, van de wet, moet voldoen om voor bijstand in aanmerking te komen.Zes maanden na aanvang van de bijstandverlening, bedoeld in artikel 8, tweede lid, eerste zin, van de wet, en daarna na een periode van respectievelijk zes en twaalf maanden;.Wordt, indien het eigen vermogen meer bedraagt dan 37 177,00 doch minder dan,00, slechts verleend indien dit eigen vermogen niet meer bedraagt dan 30 procent van het totaalvermogen.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap